Hodnocení

HODNOCENÍ ÚKLIDU POKOJŮ

Na DM se provádí hodnocení úklidu pokojů. Cílem je pořádek na pokojích a osvojení si základních návyků žáka.
Úklid patří k základním povinnostem žáků fotbalové akademie.
HODNOCENÍ SE PROVÁDÍ MINIMÁLNĚ 2X TÝDNĚ.
Hodnocení provádí vychovatelé.

Hodnocené oblasti:  

 • úklid podlahy (žádné smetí, odpadky, apod.)
 • úprava lůžek – úhledně ustláno
 • pořádek na stolech, prach, jídlo, srovnané věci
 • vynesení odpadkového koše ráno, před odchodem
 • boty pouze v předsíňce, oblečení pouze na věšáku a ve skříni

Za každou bodovanou oblast může být udělen jeden bod. Rozsah hodnocení je od 0 do 5 bodů.
Mimo toto hodnocení se provádí namátkové kontroly v dopoledních hodinách ranní službou nebo vedením DM.
Pokud žáci nedosáhnou minimálně 75% bodů za sledované období 4 týdnů, dojde k postihu žáka po dohodě vychovatelů s trenéry.

Tabulka - HODNOCENÍ ÚKLIDU

HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ RFA NA DM (bodování chování)

Chování žáků v souladu s vnitřním řádem DM SOUE Plzeň

 • Být ukázněni, řídit se pokyny a příkazy vychovatelů a to i během společných přesunů a účasti na akcích
 • Přezouvat se u botníků, chodit po DM v domácí obuvi
 • Svědomitě se připravovat na vyučování a dodržovat dobu studijního klidu, k tomu využívat vlastní pokoj, nebo společenskou místnost, nerušit ostatní při studiu.
 • Plnit požadavky osobní hygieny
 • Dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování. (vulgarity, agresivní chování, hlučnost,..)
 • Neopouštět DM bez svolení vychovatele
 • Neničit  majetek druhých ani vybavení DM
 • Dodržování večerního klidu po předepsané večerce

Systém výstrah při porušování pravidel chování žáků :

Výstrahu uděluje vychovatel a počet výstrah žáka je evidován na nástěnce jako trestné body. Po 3. a více trestných bodech bude následovat postih dle vnitřního řádu DM, bod č. 4 ( rodiče i žáci byli seznámeni na začátku školního roku a potvrdili podpisem).

Postihy a výchovná opatření budou uděleny po poradě vychovatelů a trenérů.

Postihy:
Po 3 trestných bodech – Týdenní úklid společenské místnosti a kuchyňky (mytí nádobí, utírání stolů, vynášení koše,..)
Po 5 trestných bodech – Týdenní vynášení košů na všech pokojích (Každý večer před večerkou) + Týdenní zákaz sledování TV a využívání společenské místnosti ke hrám, včetně sportovních her + vše předchozí
Po 2 x 5 trestných bodech (v jednom měsíci) – STOP na jeden trénink (místo tréninku úklid patra/pokoje za přítomnosti vychovatele/ky) + vše předchozí
Po 5 trestných bodech (v měsíci následujícím po 2 x 5 trestných bodech) – Týdenní STOP tréninků + vše předchozí
Po nasbírání 2 x 5 trestných bodů (ve dvou po sobě jdoucích měsících) – Týdenní podmínečné vyloučení z internátu a RFA

tabulka - HODNOCENÍ CHOVÁNÍ